Algemene voorwaarden


Artikel 1 - Toepassing
1.1 Op alle overeenkomsten van SlimStuderen.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Mits niet schriftelijk dan wel per digitale berichtgeving anders overeen is gekomen, gelden alle bepalingen onverkort.
1.2 Aanmelding bij het systeem van SlimStuderen.nl is gratis.
1.3 De wederpartij wordt geacht te allen tijde gegevens naar waarheid in te vullen.
1.4 De wederpartij is persoonlijk en onvoorwaardelijk verantwoordelijk voor zijn/ haar account.
1.5 Het plaatsen van een bestelling houdt in dat wederpartij de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt, hier stemt wederpartij tijdens de bestelprocedure mee in.

Artikel 2 - Product en schending intellectueel eigendom
2.1 Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien de wederpartij al hetgeen op grond van de overeenkomst met SlimStuderen.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico gaat echter wel op het moment van levering over op wederpartij.
2.2 SlimStuderen.nl streeft naar een optimale kwaliteit van haar producten. SlimStuderen.nl, haar medewerkers en schrijvers dan wel anderen aan SlimStuderen.nl verbonden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of gevolgen, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit een verslag. Een verslag is een aanvulling op het volgen van het onderwijs, geen vervanging.
2.3 Gehele of gedeeltelijke overneming dan zowel reproductie van de inhoud van geleverde producten, in welke vorm dan ook, is verboden zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van SlimStuderen.nl.
2.4 Wederpartij of derden dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Het niet respecteren levert één of meerdere misdrijven op uit de artikelen 33 en 34 Auteurswet 1912. SlimStuderen.nl zal verplicht zijn tot het doen van aangifte en stelt één of meerdere boetes vast welke ten goede komt aan de SlimStuderen.nl ten behoeve van betaling van de auteurs.
2.5 Alle supplementen en updates van producten zijn slechts het betreffende collegejaar beschikbaar. SlimStuderen.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verwijderen van supplementen en updates na afsluiting van het collegejaar.

Artikel 3 - Prijzen
3.1 Prijzen, vermeld op de website, zijn inclusief BTW.
3.2 Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie op de websites die SlimStuderen.nl beheert.
3.3 SlimStuderen.nl behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk blijkt.

Artikel 4 - Bestellingen
4.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen wederpartijen SlimStuderen.nl, dan wel tussen SlimStuderen.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussenwederpartijen de SlimStuderen.nl, is SlimStuderen.nl niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van SlimStuderen.nl.
4.2 SlimStuderen.nl houdt zich het recht voor om de levering aan klanten te weigeren met het oog op dubieuze debiteuren of niet serieuze bestellingen.
4.3 Bestellingen die voor 19.00 uur worden geplaatst, worden door SlimStuderen.nl diezelfde dag verzonden mits de producten beschikbaar zijn.
4.4 SlimStuderen.nl is bevoegd om bij uitvoering van bestellingen gebruik te maken van derden.

Artikel 5 - Levering
5.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft SlimStuderen.nl in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door wederpartij dit elektronisch mee te delen en zulks zonder dat SlimStuderen.nl gehouden is tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan SlimStuderen.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer gelden opvatting voor haar rekening komt.
5.2 De opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft wederpartij geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn bij een tijdige bestelling zodanig is dat wederpartij de producten, door opzet of grove schuld van SlimStuderen.nl, niet tijdig ontvangt. Wederpartij is slechts in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Indien de bestelde producten 3 (zegge: drie) dagen na bestelling met automatische incasso niet geleverd zijn, staat de wederpartij eenmalig in het recht de bestelling nogmaals toegezonden te krijgen. Wederpartij zij gewezen op het correct invoeren van persoonsgegevens.
5.3 Wederpartij dient zelf zorgt te dragen voor een tijdige bestelling alvorens men zich kan beroepen op artikel 5.2.
5.4 SlimStuderen.nl is niet aansprakelijk voor verkeerd, niet of niet tijdig geleverde goederen door derden, tenzij dit aan opzet of grove schuld van SlimStuderen.nl is te wijten. Wij verwijzen naar de klachtregeling postservice van artikel 6 van deze Algemene voorwaarden.
5.5 SlimStuderen.nl is bevoegd om bij uitvoering van bestellingen gebruik te maken van derden.

Artikel 6 - Klachtregeling melding postservice
6.1 De klachtenregeling is tweeledig:
a. klacht moet bij PostNL klantenservice digitaal worden geplaatst (te vinden via: http://www.postnl.nl/voorthuis/klantenservice/klacht.aspx)
b. klacht bij SlimStuderen.nl moet schriftelijk dan wel per elektronische post worden ingediend, met een kopie van de klacht bij de TNT klachtenservice.
6.2 De klachten die bij SlimStuderen.nl aankomen zullen worden gebundeld en overgedragen aan TNT post. SlimStuderen.nl onthoudt zich echter van aansprakelijkheid ex artikel 5.4 van deze Algemene Voorwaarden.
6.3 Om deze postservice te verbeteren zal de SlimStuderen.nl zich actief inzetten om het aantal bestellingen welke niet dan wel niet juist zijn aangekomen te verminderen.

Artikel 7 - Licentie digitale documenten

7.1 De aangeboden digitale documenten zijn eigendom van SlimStuderen.nl. SlimStuderen.nl verleent de wederpartije een beperkt, niet-exclusieve licentie voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de digitale documenten op basis van de door de wederpartij afgenomen producten. Deze licentie is geldig tot het einde van het collegejaar waarin het product is aangeschaft.

Artikel 8 - Machtigen
8.1 Door het doen van een bestelling bij SlimStuderen.nl, geeft de wederpartij opdracht aan en machtigt de wederpartij SlimStuderen.nl zo nodig de verzending te verzorgen op naam en voor rekening van de wederpartij.
8.2 Goederen worden afgeleverd op het adres waaronder wederpartij staat ingeschreven bij SlimStuderen.nl. Wederpartij zij gewezen op artikel 1.4 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 9 - Retourneren
9.1 De klant zal bij de levering van goederen controleren of deze met zijn opdracht overeenstemmen. Indien dit niet beantwoordt aan de overeenkomst, dient de wederpartij SlimStuderen.nl daarvan onverwijld, in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, schriftelijk dan wel digitaal en gemotiveerd kennis te geven.
9.2 Het is niet mogelijk een in bewerking genomen bestelling te annuleren, met uitzondering van de situatie beschreven in artikel 5.2. In het geval van annulering ontvangt wederpartij een coupon ter waarde van de geannuleerde bestelling. Deze coupon is tot een kalenderjaar na uitlevering geldig ter inlevering van een bestelling op SlimStuderen.nl.
9.3 Goederen welke ongevraagd zijn toegezonden, kunnen op kosten van SlimStuderen.nl worden geretourneerd. Wederpartij of derden zij gewezen op het correct invoeren van persoonsgegevens.

Artikel 10 - Betaling en eventuele aanmaning
10.1 Bij de keuze voor een automatische incasso, machtigt de wederpartij SlimStuderen.nl tot het eenmalig afschrijven van het met de bestelling verbonden bedrag.
10.2 Indien automatische incasso niet mogelijk is gebleken, om welke reden dan ook, zal de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk na constatering door SlimStuderen.nl in kennis worden gesteld middels een aanmaning.
10.3 De aanmaning geschiedt schriftelijk en/of digitaal op het adres van de wederpartij zoals de wederpartij dat heeft aangegeven bij SlimStuderen.nl. Wederpartij zij gewezen op artikel 1.4 van deze Algemene Voorwaarden.
10.4 Indien SlimStuderen.nl de wederpartij aanmaant tot betaling, dient de wederpartij het in de aanmaning gespecificeerde bedrag te voldoen binnen 10 (zegge: tien) dagen na datum van aanmaning en op wijze zoals aangegeven in de aanmaning.
10.5 Indien betaling binnen 10 (zegge: tien) dagen na datum van eerste aanmaning niet heeft plaatsgevonden, zal de wederpartij wederom worden gesommeerd het verschuldigde bedrag binnen 10 (zegge: tien) dagen te voldoen. Hierbij kan het verschuldigde bedrag worden vermeerderd met een bedrag van ten minste 5 (zegge: vijf) euro wegens administratiekosten.
10.6 Indien betaling binnen 14 (zegge: veertien) dagen na de tweede aanmaning niet heeft plaatsgevonden, zal de wederpartij worden geblokkeerd op het bestelsysteem van SlimStuderen.nl.
10.7 Indien betaling door of namens de wederpartij niet heeft plaatsgevonden binnen het in artikel 9.6 gestelde, is SlimStuderen.nl bevoegd haar vordering over te dragen aan derden.
10.8 Indien SlimStuderen.nl haar vordering ter incasso aan derden overdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de wederpartij zijn.
10.9 De na sommatie door de wederpartij verrichte betalingen worden respectievelijk in mindering gebracht op de verschuldigde kosten en hoofdsom.
10.10 Blokkering van de wederpartij op het bestelsysteem van SlimStuderen.nl zal direct na betaling worden opgeheven.
10.11 Bij keuze voor automatische overschrijven van het met de bestelling verbonden bedrag, wordt de bestelling 6 tot 8 (zegge: zes tot acht) werkdagen nadat de betaling bij SlimStuderen.nl is binnengekomen de bestelling verzonden. Indien het te betalen bedrag niet op de rekening van SlimStuderen.nl is gestort, zal de bestelling niet verwerkt worden.

Artikel 11 - Wanbetaling
11.1 Indien zich wanbetaling door de wederpartij voordoet, houdt SlimStuderen.nl zich het recht voor om toekomstige bestellingen van deze klant te weigeren. Wederpartij zij gewezen op artikel 10 van deze Algemene voorwaarden.

Artikel 12 - Rechtsvorm en afsluitende bepalingen
12.1 Op de overeenkomsten tussen SlimStuderen.nl, wederpartij en derden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen SlimStuderen.nl en haar wederpartij.
12.3 Alle geschillen tussen partijen dienen zo spoedig mogelijk minnelijk te worden geschikt.
12.4 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.

Artikel 13 - Aanvullende voorwaarden combinatie-abonnement met gratis cursus
13.1 Wanneer wederpartij een product afneemt of abonnement afsluit bij SlimStuderen.nl waaraan een kortingscode voor een cursus bij Capita Selecta is gekoppeld, zijn de
voorwaarden uit dit artikel van toepassing.
13.2 De kortingscode voor de cursus wordt binnen enkele dagen na het afsluiten van het abonnement verzonden aan wederpartij.
13.3 De kortingscode is geldig tot de eerstvolgende van de volgende drie data:

  1. Het einde van het collegejaar (31 augustus) waarin het abonnement is afgesloten.
  2. De einddatum van het abonnement.
  3. De datum waarop het abonnement wordt opgezegd, indien deze voor de einddatum van het abonnement ligt.


13.4 De kortingscode is alleen geldig voor de persoon die het abonnement heeft afgesloten bij SlimStuderen.nl en is niet overdraagbaar aan een derde. Indien de cursus toch wordt gevolgd door iemand anders dan wederpartij, wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.
13.5 De kortingscode garandeert geen beschikbaarheid van voldoende cursusplaatsen. Wederpartij kan geen aanspraak maken op schadevergoeding indien onvoldoende
cursusplaatsen beschikbaar zijn. SlimStuderen.nl adviseert om zo snel mogelijk na ontvangst van de kortingscode in te schrijven voor de gewenste cursus(sen).
13.6 Wanneer gebruik wordt gemaakt van de kortingscode dient wederpartij bij alle lessen van de cursus aanwezig te zijn, tenzij hij vooraf melding maakt bij de klantenservice van Capita Selecta dat hij één of meerdere lessen niet aanwezig kan zijn. Bij het uitblijven van een melding is wederpartij voor de gemiste lessen aansprakelijk voor het betalen van het volledige cursusbedrag.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Lees meer.